http://www.lahaina.com

Kobe Japanese Steak House

Phone: view phone(808) 667-5555